• Breaking News

  เวบบล็อกบันทึกชีวิตธรรมดาของผู้หญิงธรรมดา มิมีสาระ แค่บ้า ๆ บ่น ๆ

  ค้นหา

  24 เม.ย. 2556

  ส่งเอกสารประกอบการคืนภาษีเงินได้แบบออนไลน์

  17:41
  ได้รับ sms จากสรรพากรให้ยืนเอกสารเพิ่มเติมในการขอรับการคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  บางรายต้องส่งประกอบทุ๊กปี  ส่วนบางรายผ่านได้หลายปีก็ไม...

  บทความคอมพิวเตอร์

  Fashion

  Popular

  Beauty

  Recent Post

  Travel